Ledig stilling: Økonomimedarbeider

Om stillinga:

I stillinga som Økonomimedarbeidar ser vi etter deg som har erfaring med lønn og rekneskap. Noko erfaring med innkjøp er eit pluss, men ikkje eit krav då vi ynskjer å styrke og ytterligare systematisere dette leddet i selskapet. Steinvik er ei pionérbedrift med gründerånd og flat struktur med fokus på eit triveleg arbeidsmiljø. Vi har og fokus på lokal verdiskaping som er viktig for oss. Om denne stillinga passar for deg, ynskjer vi å ha deg med i vår voksande organisasjon.


Som vår Økonomimedarbeidar vil du:

 • Være ansvarleg for føring av rekneskap for fleire av Steinvik-gruppa sine underselskap
 • Ha ansvar for lønn i Steinvik Gruppa sine selskap
 • Bidra til å iverksette eit innkjøpssystem for Steinvik Gruppa
 • Følgje opp innkjøpa som blir gjort i Steinvik Gruppa
 • Samarbeide tett med leiarar i Steinvik-Gruppa
 • Vere tilsett i Steinvik Fiskefarm (medlem av Steinvik-gruppa)
 • Rapportere til økonomileiar

Som person er du:

 • Sjølvstendig, men også ein lagspelar
 • Ryddig og strukturert
 • Klar for å løyse krevjande utfordringar
 • Flink til å ta ansvar for eiga rolle og oppgåver
 • Villig til å lære ny kunnskap om fag og sjå etter forbetringar
 • Interessert i å ta i bruk nye verktøy

 

Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Økonomiutdanning eller relevant erfaring frå lønn og rekneskap
 • Førarkort (klasse B)
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg


Vi kan tilby:

 • Eit triveleg arbeidsmiljø og gode fasilitetar
 • Varierte arbeidsoppgåver og utfordringar, i team og individuelt
 • Moglegheit for opplæring, og fagleg og personleg utvikling
 • Tett dialog med leiarar i Steinvik Gruppa
 • Gode velferdsordningar
 • Arbeidsplass på hovudkontoret til Steinvik Fiskefarm på Hopen, Eikefjord

For meir informasjon om stillinga, kontakt dagleg leiar for Steinvik Fiskefarm, Erlend Vassbotten,
på mobil: 908 87 770.

Send søknad og CV til: jobb@steinvik.no innan 30 September, 2021.


Åpen søknad: Smoltoperatør

Som vår smoltoperatør vil du:

 • arbeide på eit unikt og moderne storsmoltanlegg på land
 • produsere kvalitetsmolt til Steinvik Fiskefarm og kundar i heile Noreg
 • handtere, fôre og sjå etter fisken – sørge for at den har det bra
 • bruke og vedlikehalde teknisk og maskinelt utstyr og anlegg
 • ha tett dialog med leiinga
 • jobbe individuelt og i team med andre settefiskoperatørar
 • følgje våre HMS-rutinar og internkontroll
 • rapportere og handtere avvik i produksjonen
 • gå inn i vaktordning kvar 4. veke og kvar 4. helg
 • vere tilsett i Steinvik Settefisk, men du vil arbeide og få opplæring i Barlindbotn Settefisk i ein periode til opplæring er gjennomført.

Som person er du:

 • motivert av berekraftig matproduksjon
 • handlekraftig og sjølvstendig, men også ein lagspelar
 • ryddig og påpasseleg med hygiene (sidan ein jobbar med levande individ)
 • ikkje redd for å rapportere avvik eller føreslå forbetringar i produksjonen
 • nøyaktig og observant på endringar i åtferda til fisken
 • klar for å løyse krevande utfordringar
 • bidragsytar til eit godt og sikkert arbeidsmiljø
 • flink til å ta ansvar for eiga rolle og oppgåver
 • villig til å lære ny kunnskap om fag og fisk
 • interessert i å ta i bruk nye verktøy
 • omsynsfull overfor medarbeidarar, fisk og miljø


Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Fagbrev/utdanning og/eller erfaring innan akvakultur er ein fordel, men anna teknisk eller praktisk erfaring kan vere aktuelt då vi vil gje grundig opplæring
 • Førarkort (klasse B)
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

Vi kan tilby:

 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgåver og utfordringar, i team og individuelt
 • Moglegheit for opplæring, og fagleg og personleg utvikling
 • Tett dialog med leiinga
 • Gode velferdsordningar
 • Nytt og moderne utstyr og gode fasilitetar
 • Opplæringsperiode i Barlindbotn på våra settefiskanlegg der
 • Etter opplæring – Arbeidsplass i Svelgen (Bremanger kommune)

Vi har sterk lokal forankring og du må vere villig til å bu i Svelgen-området.

Alternativt kan du vere stasjonert på anlegget i Svelgen kvar fjerde veke og kvar fjerde helg når du har vaktansvar. Dette fordi du må vere nær anlegget om alarmar går. Vi har fasilitetar du kan bu i.

For meir informasjon, kontakt dagleg leiar for Barlindbotn Settefisk og Steinvik Settefisk, Reidar Haugen, på mobil: 957 57 810.

Send søknad og CV til: jobb@steinvik.no

Søknadsfrist: Open

 

Generell info

Steinvik-gruppa driv med matfiskproduksjon av laks på 9 lokalitetar i Kinn og Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i høvesvis Kinn og Bremanger. Vårt nye storsmoltanlegg i Svelgen nærmar seg ferdigstilling og ny smolt har flytta inn. Steinvik-gruppa består av 45 tilsette og er medeigar i fleire selskap. Blant anna Aqua Dykk, Godfisken, Seaborn, Havsterk og Salmon Group

Selskapet har ein produksjon av matfisk på 9000-10.000 tonn pr. år. Hovudkontoret ligg på Steinvik i Høydalsfjord, med arbeidsbasar på Seljeseth, Flokenes, Barlindbotn og Svelgen.

Vi er ei spennande næring i sterk utvikling, og kan tilby eit godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver. For våre tilsette har vi gode tekniske løysingar, med avansert utstyr, som gjev lettare og meir spennande arbeidsoppgåver.

Vi tilbyr ryddige tilsetjingstilhøve og gode velferdsordningar.

Steinvik Fiskefarm er ein bevisst distriktsutbyggar og ein engasjert støttespelar i lokalsamfunnet.

Vi treng stadig nye medarbeidarar. Til dømes matfiskoperatørar og smoltoperatørar.

Steinvik søkjer særskilt etter personar med relevant utdanning, og/eller relevant røynsle i næringa.

Du kan sende ein open søknad med CV til: jobb@steinvik.no