Antall ledige stillinger i Steinvik konsernet:

* Teknisk Leiar (Steinvik) – 1 stilling
* Driftsoperatør / Driftstekniker (Svelgen) 1-2 stillingar
* Biologisk controller/ Feltbiolog (Svelgen) – 1 stilling (kommer)

(se info om stillingane under)

Er du vår nye Teknisk Leiar? (Steinvik) 

Antall stillinger: 1

Om stillinga:

Steinvik Fiskefarm er et selskap med fokus kontinuerlig utvikling. Som en naturlig del av dette søker Steinvik etter flere medarbeidere, og i denne omgang er vi på jakt etter Teknisk leder. Som Teknisk leder vil du utføre varierte oppgaver med ansvar for det tekniske og bidra til å utvikle oss. Ser du for deg en fremtid i en spennende næring i sterk utvikling? Ønsker du å jobbe i ei pionérbedrift med gründerånd, flat struktur og trivelig arbeidsmiljø? Har du erfaring fra havbruk/ akvakultur? Eller anna teknisk utdannelse/praktisk erfaring? Da vil vi gjerne ha deg med i vårt team.


Som vår Teknisk leiar vil du:

 • Ansvar for dokumentering av teknisk utstyr ved bruk av interne system
 • Ansvar for bestilling og koordinering ved bruk av underleverandører
 • Ansvar for å iverksette nødvendige kontroller av komponenter
 • Planlegge og iverksette vedlikehold av driftsutstyr
 • Bistå med teknisk kompetanse
 • Bistå i planleggingen ved klargjering av anlegg
 • Følge opp, oppdatere og implementere gode driftsrutiner av teknisk art
 • Bidra med kontinuerlig opplæring av tilsette ved sjekk og bruk av driftsutstyr
 • Sørge for at driftsutstyr til ein kver tid er i henhold til lovgitte standarder innen akvakultur
 • Til ein kver tid være oppdatert på relevant lovverk
 • Bistå eller ta ansvar for prosjektarbeid
 • Jobbe i team og individuelt
 • Ta del i HMS-rutiner og internkontroll
 • Rapportere og håndtere avvik i produksjonen
 • Ta del i mange varierte arbeidsoppgaver

Som person er du:

 • Motivert av bærekraftig matproduksjon
 • Trives med arbeid ute i felt
 • Selvstendig, men også ein lagspiller
 • Ryddig og strukturert
 • Ikke redd for å rapportere avvik eller foreslå forbedringer i driften
 • Klar for å løse krevende utfordringer
 • Bidragsyter til et godt og sikkert arbeidsmiljø
 • Flink til å ta ansvar for egen rolle og oppgaver
 • Interesse for å lære ny kunnskap
 • Interesse for å ta i bruk ny teknologi
 • Omsorgsfull ovenfor medarbeidere, fisk og miljø
 • Initiativrik og viser engasjement i arbeidet

 

Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Fagbrev/utdanning og/eller erfaring innen akvakultur er ein fordel
 • Teknisk erfaring/ utdanning
 • Annen teknisk/ praktisk erfaring fra maritim virksomhet
 • Førerkort (klasse B) og gjerne båtførerbevis
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Gode holdninger til HMS
 • Fleksibel ved å kunne tre inn å assistere med å utføre flere typer arbeidsoppgaver

Vi kan tilby:

 • Eit trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer, i team og individuelt
 • Tilrettelagt intern opplæring
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Relevant kursing
 • Ta del i leiargruppering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønnsbetingelser
 • Nytt og moderne driftsutstyr samt gode fasiliteter på land og sjø
 • Base/ arbeidsplass på Seljeseth/ Hopen (Kinn Kommune)

For meir info om stillinga, kontakt dageleg leiar Erlend Vassbotten: 90887770
Søknad kan sendast til erlend@steinvik.no

Søknadsfrist: snarast

Er du vår nye Driftstekniker eller Driftsoperatør? (Svelgen) 

Antall stillinger: 1-2

Om stillinga:

Ser du for deg ei framtid i ei spennande næring i sterk utvikling? Ønskjer du å jobbe i ei pionérbedrift med gründerånd, flat struktur og triveleg arbeidsmiljø? Vil du jobbe på eit nytt og moderne anlegg på land for produksjon av laks og rensefisk? Har du teknisk eller biologisk utdanning/erfaring? Då vil vi gjerne ha deg med i vårt team.


Som vår Driftstekniker eller Driftsoperatør vil du:

 • Arbeide inne på eit moderne anlegg på land for produksjon av laks og rensefisk
 • Bidra i produksjonen av laks og rensefisk av høg kvalitet
 • Drifte teknisk anlegg som syt for at anlegga presterar optimalt
 • Bruke og vedlikehalde teknisk og maskinelt utstyr på anlegget
 • Overvåke og drifte prosessanlegg
 • Overvåke fôring, fisk og karmiljø
 • Ha tett dialog med leiinga
 • Jobbe individuelt og i team med andre driftsteknikere/ operatører
 • Følgje våre HMS-rutinar og internkontroll
 • Rapportere og handtere avvik i produksjonen
 • Delta i vaktordning og mulighet for å inngå i turnus

 

Som person er du:

 • Motivert av berekraftig matproduksjon
 • Forståelse og interesse for teknisk utstyr
 • Interessert i å ta i bruk nye verktøy
 • Villig til å lære ny kunnskap om teknisk utstyr, fag og fisk
 • Handlekraftig og sjølvstendig, men også ein lagspelar
 • Ikkje redd for å rapportere avvik eller føreslå forbetringar i produksjonen
 • Nøyaktig og observant på endringar i åtferda til fisken
 • Klar for å løyse krevande utfordringar
 • Bidragsytar til eit godt og sikkert arbeidsmiljø
 • Flink til å ta ansvar for eiga rolle og oppgåver
 • Ryddig og påpasseleg med hygiene (sidan ein jobbar med levande individ)
 • Omsynsfull overfor medarbeidarar, fisk og miljø

 

Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Teknisk utdanning eller erfaring fra drift av teknisk/ prosessanlegg
 • Bakgrunn eller utdanning innen akvakultur er ein fordel men ikkje eit krav
 • Førarkort (klasse B)
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg

Vi kan tilby:

 • Varierte tekniske arbeidsoppgåver og utfordringar, i team og individuelt
 • Moderne utstyr og gode fasilitetar
 • Moglegheit for opplæring, og fagleg og personleg utvikling
 • Tett dialog med leiinga
 • Gode velferdsordningar og eit trivelg arbeidsmiljø
 • Arbeidsstad Svelgen (Bremanger kommune)

Vi har sterk lokal forankring og du må vere villig til å pendle til eller bu nærområdet.

Søknader vil bli behandla fortløpande!

For meir info om stillinga, kontakt dageleg leiar Reidar Haugen: 95757810
Søknad kan sendast til reidar@barlindbotn.no 

Søknadsfrist: snarast

Er du vår nye Biologisk controller/ Feltbiolog? (Svelgen) 

Antall stillinger: 1

Om stillinga: Meir info kjem

Generell info

Steinvik-gruppa driv med matfiskproduksjon av laks på 9 lokalitetar i Kinn og Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i høvesvis Kinn og Bremanger. Vårt nye storsmoltanlegg i Svelgen nærmar seg ferdigstilling og ny smolt har flytta inn. Steinvik-gruppa består av 45 tilsette og er medeigar i fleire selskap. Blant anna Aqua Dykk, Godfisken, Seaborn, Havsterk og Salmon Group

Selskapet har ein produksjon av matfisk på 9000-10.000 tonn pr. år. Hovudkontoret ligg på Steinvik i Høydalsfjord, med arbeidsbasar på Seljeseth, Flokenes, Barlindbotn og Svelgen.

Vi er ei spennande næring i sterk utvikling, og kan tilby eit godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver. For våre tilsette har vi gode tekniske løysingar, med avansert utstyr, som gjev lettare og meir spennande arbeidsoppgåver.

Vi tilbyr ryddige tilsetjingstilhøve og gode velferdsordningar.

Steinvik Fiskefarm er ein bevisst distriktsutbyggar og ein engasjert støttespelar i lokalsamfunnet.

Vi treng stadig nye medarbeidarar. Til dømes matfiskoperatørar og smoltoperatørar.

Steinvik søkjer særskilt etter personar med relevant utdanning, og/eller relevant røynsle i næringa.

Du kan sende ein open søknad med CV til: jobb@steinvik.no